Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLI

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3707/2023 Prezydenta Miasta Katowice  rekrutacja do publicznych przedszkoli  na rok szkolny 2024-2025 prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego:

https://katowice.e-nabor.pl

 

 Nabor_do_publicznych_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_roku_szkolnym_2024-2025_-_Informac.pdf

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice:

Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

od 26.02.2024 r, do 05.03.2024 r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13.03.2024 r., od godziny 11:00

do 26.03.2024 r., do  godziny 13:00

od 17.04.2024 r., od godziny 11:00 do 19.04.2024 r., do godziny 13:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

13.03.2024 r., od godziny 11:00 do

27.03.2024 r. do godziny17:00

17.04.2024 r., od godziny 11:00 do

22.04.2024 r. do godziny 17:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

05.04.2024 r. o godzinie 13:00

            25.04.2024  r.           

o godzinie 13:00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 05.04.2024 r., od godziny 13:00 do 10.04.2024 r., do godziny 15:00 

 

od 25.04.2024 r., od godziny 13:00 do 29.04.2024 r., do godziny 15:00 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12.04.2024 r.

o godzinie 13:00

30.04.2024 r., o godzinie 13:00

 

  KRYTERIA NABORU:

Zarządzeniem Nr 2942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 r. określa się terminy oraz kryteria rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, a także liczba punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. 

W I etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawość kandydata,

 • niepełnosprawość jednego z rodziców kandydata,

 • niepełnosprawość obojga rodziców kandydata,

 • niepełnosprawość rodzeństwa kandydata,

 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

 Na podstawie art.131 ust.6 ustawy -prawo oświatowe organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

 1. dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy - 64 pkt., 

 2. kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 32 pkt.,

 3. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno - przedszkolnym - 16 pkt.,

 4. kandydat, którego oboje rodzice / rodzic pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 8 pkt.,

 5. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatnirok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach - 4 pkt.,

 6. kandydat, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny nóry odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka - 2 pkt.,  

 Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w :

 1. dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

 2. dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie do wglądu książeczki szczepień;

 3. dla kryterium określonego w pkt. 3 - oświadczenie rodzica o rekrutacji kandydata jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole w zespole szkolno - przedszkolnym;

 4. dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

 5. dla kryterium określonego w pkt. 5 - oświadczenie;

 6. dla kryterium określonego w pkt. 6 - zaświadczeie wydane przez żłobek, potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.

 

 INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE UCZĘSZCZAJĄ

do MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 67 z Oddziałami Integracyjnymi  w KATOWICACH

 

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do Przedszkola, którzy chcą aby dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w Miejskim Przedszkolu Nr 6 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, zobowiązani są do złożenia stosownej deklaracji.

Termin składania deklaracji:

od 26 lutego 2024 r.  do 5 marca 2024 r.

Zainteresowanych złożeniem deklaracji prosimy o wypełnienie stosownego dokumentu oraz złożenie go w sekretariacie przedszkola.

Druki będą udostępnione u osób dyżurujących w szatni przedszkolnej od dnia 26 lutego 2024 r.

 

 Niezłożenie deklaracji w w/w terminie skutkuje koniecznością udziału w rekrutacji na zasadach ogólnie przyjętych w mieście Katowice 

Data dodania: 0000-00-00 00:00:00
Data edycji: 2024-02-29 18:40:09
Ilość wyświetleń: 7432
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

40-203 Katowice

Al. Roździeńskiego 88

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej