Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 67 z Odziałami Integracyjnymi w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkola - https://przedszkole67.stronyzklasa.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Seweryn, m.przedszkole67@onet.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32- 258-10-36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostepność architektoniczna
1. Aby wejść do budynku należy pokonać  stopnie (jest dostępny podjazd) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. 
2.  Budynek jest wielopoziomowy (budynek mieszkalny- "gwiazda") - w pomieszczeniach przedszzkola brak jest windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Mamy dostęp do wewnetrznej klatki schodowej budynku.
3. Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.  
 4. Na podjeździe przy przedszkolu znajduje się parking spółdzielni mieszkaniowej z którego korzystają rodzice, osoby niepełnosprawne oraz dowóz osób niepełnosprawnych.  
 5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.   
 6. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  
 7. W przedszkolu porozumiewamy się metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Data dodania: 2020-03-31 11:33:55
Data edycji: 2024-02-05 20:23:34
Ilość wyświetleń: 1781
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

40-203 Katowice

Al. Roździeńskiego 88

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej